KIKUCHI NARUYOSHI : JAZZ BUREAU KIKUCHI CORPORATE HAKUHODO Tokyo
NEWS BOTTLE THE MAINICHI NEWSPAPERS THE MAINICHI NEWSPAPERS DENTSU Tokyo
THE SHARING CAN COCA-COLA COCA-COLA OGILVY & MATHER SINGAPORE